Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů » Historie sboru

Historie sboru dobrovolných hasičů Koloměřice  

 

   Sbor dobrovolných hasičů je v obci Koloměřice nedílnou součástí společenského a kulturního života. Mimo své hlavní poslání, tj. likvidace požárů a jejich následků v obci. Funguje jako organizovaný kolektiv obyvatel Koloměřic, plnící funkci soudružnosti členů a to v časech dobrých i zlých, věrni prastarému heslu : "Sobe ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně." Patronem hasičů je od nepaměti svatý Florián, který je i patronem řemesel a profesí spjatých s vodou nebo ohněm. Snad proto, že byl umučen Římany tím, že mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodily ho do řeky Ennsu. Postupem času se z Floriána stal ochránce před nebezpečím hodně a zachovalo se pořekadlo s ním spojené "Svatý Florián, s vědrem vody pán, ušetři můj dům, zapal jiný krám."

 

Následné informace o historii sboru jsou čerpané pouze z útržkovitých zdrojů. 

 

    Sbor dobrovolných hasičů Koloměřice vznikl na návrh obecního zastupitelstva v listopadu 1923, který byl hlasováním schválen a následně byl ohlášen na zemský úřad. Dovršením vzniku sboru byly r.1924 schváleny a uzákoněny jeho stanovy. V krátké době poté byla zakoupena motorová požární stříkačka za 52 000 Kč, což byla suma na tehdejší dobu úctihodná a prvním velitelem sboru byl zvolen Josef Michalec (čp. 22), kde byl náměstkem velitele František Suchan (čp.12). o vznik sboru se zasloužili i další členové výboru stejně jako mnozí řadový členové. Josef Michalec poskytl pozemek ke stavbě požárního skladiště, které stojí na vsi dodnes v původní podobě a je nadále pro tento účel využíváno současnými členy sboru. Krátce po svém založení byl koloměřický hasičský sbor přidělen do hasičské župy Týna nad Vltavou, která byla založena již r.1901. Pro pořádek uvádím jména všech velitelů v pořadí od vzniku sboru do současné doby: Josef Michalec, František Starý, František Trávníček, František Suchan, František Ťupa, František Kalina, František Matějka, Jindřich Suchan, Josef Suchan, František Trávníček a současný velitel sboru Jiří Vanda ml. 

 

    Jako svojí premiéru v likvidaci požáru si sbor odbyl 5. listopadu 1925 v Hostech, dále pak zasahoval při požárech v Dražíči a Doubravě r.1926. Dále však tuto nepříliš radostnou povinnost museli prožívat téměř každým rokem v předválečném období a vždy se jednalo o požáry v okolních obcích. Že byl sbor, kromě svojí základní povinnosti - likvidace požárů, vůdčí organizací osvětové besedy v obci dokazuje jeho podílení se na vzniku ochotnického koloměřického spolku. Mimo jiné zde byly činnosti členů sboru jako např. okrašlovací a kulturní akce, výstavba veřejných staveb nebo příprava oslav národních svátků. 25. února 1934 došlo k události, která se významně týkala místních hasičů. Došlo k rozdělení Vltavotýské župy na 3 okrsky, kde Koloměřice byly přiděleny do okrsku II, kde bylo i jeho sídlo. Náčelníkem okrsku II. se stal Domimik Vejvoda z Týna nad Vltavou. V roce 1939 byly hasičské okrsky v Čechách přejmenovány na "Okresní hasičské jednoty"(OHJ), tímto se z okrsku v Týně stala OHJ Týn nad Vltavou a později (1942) byla sloučena s českobudějovickou OHJ. Původní týnská OHJ byla obnovena po válce, ale v roce 1960, po zániku okresu Týn nad Vltavou zanikla i týnská OHJ. Změnou pro (do té doby "hasiče") bylo, že se r. 1953 přejmenovávali na "požárníky", tak jak to bylo i na všech místech Čech. Avšak přišla doba kdy i v této čistě dobrovolné činnosti člověka jako požárníka, docházelo k rozhodnutím na základě tehdejší politické situace ve státě. Dokladem nezměněného poslání hasičů - požárníků, bez ohledu na dobu, byl zásah při hašení požáru v čp. 8 v Koloměřicích r.1982 nebo oprava fasády tehdy nazývané požární zbrojnice r.1982. Po roce 1989 se, do té doby "požárníci", vrátili v České republice ke svému původnímu názvu "hasiči" a k jménu svazu "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka". Symbolem prvního porevolučního období v obci je dostavba nové prodejny r.1990 na které se velmi významnou měrou podíleli členové sboru dobrovolných hasičů, mimo i jiných obyvatel obce. Mimo toho proběhla oprava komunikací, mnoho jiných veřejně prospěšných činností pro obec a pořádaní tanečních zábav a později diskoték, které jsou zde již pořádány od počátku osmdesátých let na místním letním parketě u letního koupaliště. Mezi nejvýrazněji zjevné činnosti hasičského sboru Koloměřice patří, v r. 2002, vytvoření stálého hasičského soutěžního družstva mužů a v r.2007 družstva žen, které se každým rokem zúčastňují mnoha soutěží v širším okolí s několika velmi dobrými umístěními. Na vzniku a chodu tohoto soutěžního družstva má podíl generace mladých členů sboru s pomocí a podporou členů starších. V lednu 2003 byla po mnoha letech také obnovena tradice koloměřického hasičského bálu, který se v tomto období každým rokem koná v měsíci lednu a jistě do budoucna i bude konat v kulturním domě sousední obci Hosty. Asi k nejvýznamnějším událostem v novodobé historii sboru a obce samotné se bezpochyby zařadí oslavy 80. výročí založení sboru dobrovolných hasičů, které proběhly 28. června 2003 s byly také spojeny 2. srazem rodáků Koloměřic. Jakou součást toho jubilejního roku svojí existence uspořádal SDH Koloměřice v srpnu 2003 domácí soutěž požárních družstev, která byla první svého druhu pořádaná v obci a pokračovala také v letech 2004, 2005, 2007, 2009 a 2011.  Taktéž v r. 2008 bylo připomenuto oslavami 85. výročí založení SDH Koloměřice, následované po dalších pěti letech významným 90. výročím založení hasičů z Koloměřic. Následné 90. výročí založení sboru bylo úspěšně připomenuto v r. 2013 již nedílnými a tradičními oslavami v obci.

 

   O oslavách 80., 85. a 90. výročí založení sboru pojednávají samostatné kapitoly na těchto stránkách. Taktéž o koloměřických soutěžích v požárním sportu bude pojednávat samostatná část těchto stránek.

 

 

 

Informační zdroje:

publikace 80 let založení SDH Koloměřice - autorka: paní Martina Sudová, Městské muzeum Týn nad Vltavou